FORGOT YOUR DETAILS?

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zajednice sportova grada Knina“

U toku 2019.godine Zajednica sportova Grada Knina ( u daljnjem tekstu :Zajednica) radit će na cjelovitosti razvoja sporta i rekreacije mladeži, koja je od općeg društvenog interesa, a u skladu s naučnim dostignućima, odredbama Ustava Republike Hrvatske i Zakona o sportu, te uvjetima i mogućnostima grada Knina.

Cilj je Zajednice da svojim djelovanjem pridonosi:

-razvitku i promicanju sporta na području grada Knina

-poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa,

-razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih  aktivnosti građana i invalidnih osoba,

-promicanju odgojnih funkcija sporta, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje  sportom,

-širenje olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu:

-utvrđuje i ostvaruje  politiku promicanja sporta na području grada,

-potiče i promiče svekoliki sport, osobito sport djece, mladeži

-usklađuje aktivnosti članica,

-objedinjuje i usklađuje programe sporta te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i

skrbi o njegovom ostvarenju sukladno članku 76. Zakona o sportu

-skrbi o politici zapošljavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,

-skrbi o vrhunskim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja,

-sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora,

-skrbi o namjeni i korištenju sportskih objekata,

-sudjeluje u unapređivanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,

-sudjeluje u planiranju, izgradnji, održavanju i korištenju sportskih građevina značajnih za sport Grada Knina

-provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija  u funkciji razvoja sporta

-obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom Zajednice

Nauka je u više svojih oblasti dokazala da je bavljenje sportom potrebno i korisno za zdravlje i življenje, te smo dužni bavljenje sportom omogućiti svakom građaninu i djetetu.  Za tu realizaciju stvarati ćemo uvjete u našem gradu, da svi u sportu i sportskoj rekreaciji mogu ostvariti svoja prava i obveze. Da se to ostvari moramo imati kvalitetne sportske objekte, te organizirati kvalitetan obrazovan stručni kadar. Zajednici uz punu podršku  Gradskog vijeća, treba dati punu podršku realizaciji programa i iz Gradskog proračuna izdvojiti potrebna financijska sredstva, kao i u suradnji sa udrugama prikupiti sredstva od sponzora. Posebno treba osigurati sredstva za rad s mladima.

SKRB O UDRUGAMA

U Zajednicu je učlanjeno 23 sportska udruga(popis udruga u prilogu) koje su različito organizirane i natječu se u različitim ligama i oblicima natjecanja. Sve udruge imaju svoje organe upravljanja kojima odgovaraju za svoj rad, svoje programe rada i financijske planove. Zajednica sportova Grada Knina treba prati rad svih udruga, te u svakom trenutku pružiti im potporu ukoliko imaju bilo kakvih nejasnoća po pitanju zakonskih i drugih propisa.

Zajednica svojom stručnom znanjem treba pomoći u radu svim udrugama. Kako je obaveza svih udruga da redovito podnose planove i programe rada kao i izvješća Zajednica je upoznat sa radom i načinom djelovanja većine udruga.                                                                                                             

Zajednica i na terenu provjerava prikazano stanje, te i na temelju prikupljenih podataka  predlažu mjere i aktivnosti za poboljšanje i unapređenje rada svake sportske udruge.                                          

Zajednica je u 2018.godini provela Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu grada Knina, a na osnovu Uredbe  o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  kojim je dobio potpuni uvid u djelatnost svake pojedine udruge .                                                                                                  

Povjerenstvo imenovano od Izvršnog odbora Zajednice mora u roku 45 dana vrednovati svaku pojedinu udrugu koja se javila na natječaj.

Kako su sve udruge obvezne za 2018.godinu predati Zaključni račun do 28.02.2019.godine ( bez obzira da li vode dvojno ili jednostavno knjigovodstvo i bez obzira na promet) Zajednica je spreman pomoći svim udrugama da ispune svoju zakonsku obvezu.                                                                

Udruge su temeljem izjave  o istinitosti podataka dužne dostaviti pravdanja za financijski iznos koji im je uplaćen sa računa Zajednice.                                                                                                                         Sve udruge koje bi željele da im se knjigovodstvo vodi u knjigovodstvu Zajednice imaju mogućnost javiti se u Zajednicu.

   SPORTSKE ŠKOLE

U većini sportskih udruga članica Zajednice organizirane su sportske škole koje više manje rade uspješno.

Zajednica je direktno uključen u neke sportske škole preko stručnih djelatnika ili članova IO i to: nogomet, odbojku, taekwondo, stolni tenis, mali nogomet,sjedeća odbojka,atletika.

Bilo bi potrebno više truda i angažmana pa i novaca kako bi sve sportske škole vodili stručni djelatnici i kako bi iste bile primjereno organiziran. Većina klubova naplaćuje članarine Treba spriječiti pod svaku cijenu da članarina postane cilj a ne sredstvo.

Zajednica bi trebala u 2019.godini  pokrenuti inicijativu  za  honoriranje stručnih trenera za rad s mladima i za tu namjenu tražiti dodatna sredstva od Grada.

 

STRUČNI RAD U SPORTU

U stručni rad u udrugama angažirani su treneri koji imaju stručnu spremu, položen trenerski ispit ( posjeduju licence nacionalnih saveza)  ali još uvijek ima dosta udruga u kojima radi neadekvatan stručni kadar. Zajednica je spremna participirati u  financiranju školovanje  trenera, pa bi i udruge kao i pojedinci koji se žele baviti stručnim poslom  u sportu i raditi trebali uložiti sredstva u školovanje i educiranje istih.                                                                                                                       

Zajednica je napravila detaljnu analizu i provjeru u svim udrugama te  ima potpunu sliku o stručnim djelatnicima u našim udrugama. Kako su u tom dijelu  stalne promjene bilo bi potrebno u toku 2018.godine napraviti još opsežniju i  detaljniju analizu stručnog osoblja koje radi u  našim udrugama. Kako novi Zakon o sportu ( a i stari je to propisivao) u dijelu stručnog rada u sportu predviđa da od 2017. godine u sportu neće moći raditi nitko tko nije stručno osposobljen ( minimalno trener prvostupnik, i osobe koje su zatečene 2006.godine kao treneri sa 15 godina iskustva a osposobljeni su kroz nacionalne  saveze) veliko je pitanje kako će pojedine udruge nastaviti sa radom ( npr.  ribiči,biciklisti,šahisti, borilački sportovi..)                                                                  

Veliki problem je nedostatak sredstava pa većina trenera u klubovima radi volonterski ili uz simboličnu naknadu. Trebalo bi iznaći sredstva da sa mladim sportašima radi najkvalitetniji stručni kadar i da za to budu adekvatno plaćeni.                                                                                                               

Neaktivnost profesora kineziologije koji su malo  ili gotovo nikako  angažirani u radu udruga predstavlja dodatni problem sporta jer bi upravo oni trebali biti motor pokretač sporta i prva selekcija budućih sportaša jer imaju svu djecu u programu i mogu ih usmjeravati u sport.

Potrebno je povesti brigu i o školovanju sudaca i sudačke udruge potpomagati jer su i suci značajan dio sporta.

SPORTSKE MANIFESTACIJE

 Zajednica sportova Grada Knina bi trebala biti koordinator i pokretač, a Grad pokrovitelj tradicionalnih sportskih priredbi kao što su;

-Proglašenje najuspješnijih sportaša

-Taekwondo turnir Knin open

-Festival dječjih vrtića

-Odaberi sport

-Uspon na Dinaru(bicikle)

-Stolnoteniski turnir povodom Dana grada

-Boćarski turnir povodom Dana grada

-Malonogometni turnir Knin 2019

-Nogometni turnir povodom Dana grada

-Malonogometni turnir „Kvart“

-Mala biciklijada

-Najbrži Kninjanin

-Boćarski turnir „Oluja 95“

-Turnir u sjedećoj odbojci „Oluja 95“

-Malonogometni turnir djece hrvatskih branitelja „Oluja 95“

-Odbojkaški turnir za žene „Zdravko Bužonja“

-Ribičko natjecanje „Royal-Tenen cup“

-Sportom protiv ovisnosti

-Sportske manifestacije povodom Božića i Nove godine

Do sada su to organizirali klubovi pa su te sportske priredbe često imale nedostatak kadra , a ponekad ih nije ni bilo  ili se više ne organiziraju. Da bi se to izbjeglo potrebno je da se Zajednica  aktivnije uključi u organizaciju istih.

Kako sukladno Zakonu jedinice lokalne samouprave ne smiju davati sredstva mimo godišnjeg proračuna,Zajednica je za ovu stavku zatražila iznos od 50.000,00 kuna te bi se sredstva osigurala u Proračunu.  Sukladno predanoj dokumentaciji  koju su klubovi dostavili kroz program Javnih potreba u sportu Grada Knina za 2019.godinu Grad Knin će financirati dio troškova održavanja sportskih manifestacija.

KVALITETAN SPORT  i DVORANE

Zajednica daje prioritet financiranju rada s mladeži, ali podržava i kvalitetni sport u granicama financijskih mogućnosti.                                                                                                                                                       Većina klubova koristi sportske objekte za koje plaća najam pa tu vidimo priliku da izjednačimo korisnike dvorana,tj, da svima osiguramo jednake uvjete za trening.

Zajednica je predložila da se osiguraju sredstva pod stavkom dvorane u iznosu od 70.000,00 kuna te bi zajednica korisnicima koji plaćaju dvorane refundirala dio sredstava,a to su;

-Taekwondo kub DIV

-Taekwondo klub Olimpic

-Odbojkaški kub Mladost 2000

-Košarkaški klub Knin

-Karate klub Knin

-KSO Knin 95

-Karate klub Tigar

-Stolnoteniski klub Knin

Ostali klubovi nemaju te troškove jer su na drugi način riješili probleme treninga. U maloj dvorani Zajednica snosi 100% iznos  troškova korisnika;

Atletski kub Sveti Ante , Nogometni kub Dinara i Boćarski klub Zrinski imaju  prostore-za koje ne plaćaju najam

PRIJEVOZ  SPORTAŠA

Jedna od najvećih stavki klubovima  je prijevoz, koji smo djelomično riješili kombi vozilima. Kako smo  nabavili još jedno vozila u suradnji s našim parterom i gradom Kninom smatramo to velikim dobitkom za klubove te znatno smanjenje troškova.

O korištenju vozila donesen je pravilnik kojega se striktno pridržavaju klubovi, te nema nikakvih spornih  ili prijepornih pitanja.

.

REKREACIJA

Zajednica u 2019.godini treba nastaviti sa organizacijom i provođenjem rekreacije naših sugrađana u skladu sa mogućnostima,a nositelji programa su Društva sportske rekreacije našeg grada.

SPORT I REKREACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

 Svakako bi našim sugrađanima trebali osigurati kvalitetne uvjete sa sudjelovanje na natjecanju ( prijevoz, smještaj, oprema..).

 Također bi trebali prilagoditi športske objekte korištenju osoba s invaliditetom ( WC za invalide, rampe, prostor u gledalištu ...) .

TOP