FORGOT YOUR DETAILS?

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zajednice sportova grada Knina“

Europski socijalni fond - Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali

EU PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: PROMIČIMO SPORT - UP.02.1.2.01.0014

KORISNIK PROJEKTA: Zjednica sportova grada Knina

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.168.136,10 kuna od čega je sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda  1.168.136,10 kuna

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt obuhvaća 100 djece i mladih do 18 godine života koji bi se uključili u aktivnosti projekta, a koje bi bile vezane za aktivnost odabir sporta od strane navedene djece i mladih, sa akcentom na djecu i mlade koji su u marginaliziranom položaju.   U projekt bi bilo uključeno predstavnika sportskih udruga sa područja grada Knina.

Prihvatljive aktivnosti će biti sljedeće:

1 . Upravljanje projektom i administracija

2 Aktivnosti usmjerene na razvoj i unapređenje socijalnih usluga i sadržaja na području grada Knina i to:

  • pružanje usluga i programa socijalnog uključivanja - sportski programi organizirani u obliku radionica ili kampova koji doprinose razvijanju i usmjeravanju interesa djece i mladih na nova područja, jačanju osobnih kompetencija i socijalnih vještina, a u cilju prevencije socijalnog isključivanja (sportske radionice)
  • nabava opreme potrebne za kvalitetno pružanje usluga i programa socijalnog uključ ivanja koje se razvijaju kroz projekt
  • aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka za provedbu aktivnosti pružanja usluga i programa ciljanim skupinama
  • razvoj ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili  transverzalnih ( prenosivih) vještina pripadnika/ca ciljnih skupina (podizanjem razine samopoštovanja i samopouzdanja)
  • Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

  • Cilj projekta je razviti i unaprijediti usluge i sadržaje u sportu namjenjene djeci i mladima sa područija grada Knina i to kroz promociju sporta. Cilj je promovirati sport kao način života i odgoja.
  • Projekt će ojačat i kapacitete zajednice sportova na aktivnostima prijave i provedbe EU projekata, a što će zajednica činiti i u budućnosti. U to svrhu će se korisititi i oprema koja će se nabaviti, a koja će se održavati iz srestava proračuna Zajednice.

Razdoblje provedbe projekta

  • Od 30.08.2019 do 30.04.2021.

 

Kontakt osoba za više informacija: Bruno Rašić
E-mail:
zajednicasportova.knin@gmail.com
Mobitel:
091 338 0044

 

Za više informacija posjetite web stranicu Europskog socijalnog fonda na web stranici  www.esf.hr

TOP